KVKK

LİDER PETFOOD YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. için iş iklimi içinde ilişkide olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması KVK Kanunu gereğidir. İşbu politika metni KVK Kanununun icrasını betimleyen irade beyanıdır.

 

“iş iklimi”nden kasıt;

 • Mevcut ve potansiyel tedarikçilerimizin
 • Mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızın
 • Mevcut ve potansiyel bayi, yetkili satıcı, yetkili servis vb..
 • Mevcut ve Potansiyel müşterilerimizin
 • Mevcut çalışanlarımız ile çalışan adaylarımızın
 • Ziyaretçilerimizin,
 • İş birliği içinde bulunduğumuz, mali müşavir, yeminli mali müşavir,hukuk ofisleri ve danışman firmalar dahil olduğumuz KURULUŞ (varsa, şirketler topluluğu da dahil) çalışanlarının ve,
 • Üçüncü Kişilerdir.

 

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için KURULUŞ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

 

Bu Politika ’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için KURULUŞ’un benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır. Kişisel verilerin: 

 

 • arıza kapsamında edinilmesi ve işlenmesi,
 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma
 • korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesidir.
 1. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika’nın temel amacı, KURULUŞ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve “iş iklimi”mizi bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır;

 1. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu Politika; “iş iklimimizin” otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir. 

 1. POLİTİKA’IN YÜRÜRLÜĞÜ

KURULUŞ tarafından düzenlenen bu Politika 01/04/2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

 

Bu Politika KURULUŞ’un internet sitesinde (www.liderpet.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine açıktır.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

KURULUŞ “KVK Kanunu’nun 12. Maddesi” ne uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
 • Verilerin muhafazasını sağlamak için

uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik;

 • Gerekli teknik ve idari tedbirleri alır
 • Gerekli denetimleri yapar ve/veya yaptırır.
  • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

KURULUŞ, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için,

 • Maliyet,
 • Süre tahdidi,
 • Teknolojinin uygunluğunu

göz önünde tutarak tedbir alır. 

 • Teknik Tedbirler

KURULUŞ tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 

 • KURULUŞ bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bu amaçla kurulan; yapı, işleyiş ve yetkinliklerle (bilgili personel, yazılım ve donanım marifetiyle) denetlenir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği atanmış yetkili kişiye raporlanır.
 • Teknik konularda mevcut departmanlar ve bilgili (yetkin) personel birlikte görev yapar.
  • İdari Tedbirler

KURULUŞ tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler: 

 • KURULUŞ “iş iklimi” kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • KURULUŞ tarafından yürütülen tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; (detaylı olarak tüm iş birimleri analiz edilerek modellenmiş) kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülür.
 • KURULUŞ ilgili departmanlarının yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri KURULUŞ tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmıştır. İlgili departmanların yürütmekte oldukları faaliyetler özelinde dikkat etmeleri gereken hususlar belirlenmiş, bilgilendirilmiş, sorumlulukları kendilerine tebliğ edilmiştir.
 • Departmanların kişisel veri güvenliğiyle ilgili denetim ve yönetimi Veri Sorumlusu tarafından organize edilir. İş birimi bazında gerekli idari ve teknik tedbirler şirket içi politikalar, prosedürler ve eğitimler yoluyla gerçekleştirilir.
 • KURULUŞ ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konur ve ek protokoller yapılır.
  • Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

KURULUŞ, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz kişiler tarafından;

 • Açıklanmasını
 • Erişimini
 • Aktarılmasını
 • Veri sızıntıları olmasını
 • veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi

önlemek için teknik ve idari tedbirler alır.

 • Teknik Tedbirler

KURULUŞ tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmıştır: 

 • Yeni Teknolojik gelişmeler stabilite/nimet/külfet dengesi gözetilerek uygulanmaya gayret edilmektedir. Siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Her bir departman özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. İşten ayrılan kullanıcıların uygulama yazılımı ve sistem erişim hesapları kapatılmaktadır.
 • KURULUŞ içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte, gereği durumunda KVKK’nın emrettiği konuları taahhüt eden sözleşmelerle dışarıdan hizmet alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için uygulamalar düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
  • İdari Tedbirler
 • KURULUŞ bünyesinde, bayi ve yetkili servislerde istihdam edilen ve kişisel veri işleyen ilgili personel, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan idari tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • KURULUŞ içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri, kişisel veri işlenme süreçleri dikkate alınarak, departman bazında uygulanmaktadır.
 • KURULUŞ ile çalışanlar arasında imzalanan sözleşmelerde hukuka uygun kişisel veri işleme faaliyetinin kapsamı anlatılmakta ve uygun davranılacağına dair taahhütler bulunmaktadır
 • KURULUŞ, tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

KURULUŞ, bünyesinde Veri Sorumlusu bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olan KURULUŞ adına Kanunun 12. Maddesinden kaynaklanan görevi gereği kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller olumsuzluklar ve uygunsuzluklar yönetim kuruluna bildirilmekte ve yönetim kurulu bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri almaktadır. KURULUŞ tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelerde; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

KURULUŞ, KVK Kanunun 13. Maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı, veri sorumlusu olarak,  Veri Sahibi Başvuru Prosedürü oluşturulmuştur. Bu prosedüre uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. KURULUŞ bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur.

 

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile veya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından KURULUŞ’a daha önce bildirilen ve KURULUŞ’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla KURULUŞ tarafından kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda  KURULUŞ;  talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

Ancak, İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfayı aşan her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamı maliyeti kadar bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahipleri; bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler;

 

 • ırk, etnik köken,
 • siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,
 • cinsel hayat,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
 • biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Çalışanların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece revir personelinin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların sağlık verilerine ilgili personel dışında erişim engellenmiştir. 

 1. KURULUŞ ÇALIŞANLARININ, BAYİ VE YETKİLİ SERVİS ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİ

KURULUŞ, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için “iş iklimi”nde yer alan ilgili kişilere bilgilendirme veya online/offline eğitimler yapılır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

KURULUŞ, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. KURULUŞ kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. KURULUŞ, müşterilerine, çalışanlarına, bayi ve yetkili servis çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; (kimlik bilgileri(ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi,) iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), araç özellikleri, ruhsat bilgileri, şasi bilgileri, her türlü ürüne ilişkin kullanım alışkanlığı, araç üzerindeki tercih, zevk ve kullanıcı alışkanlıkları, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel veri sahiplerinin KURULUŞ mal ve hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ile araçlarda veri özellikli teknolojik gelişim ve inovasyon sağlanması, sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi ve bu hizmetlerin sonucu olarak pazarlama, promosyon ve yeniliklerden haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.

 

KURULUŞ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte; bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

KURULUŞ; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca KURULUŞ veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır 

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, KURULUŞ açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında KURULUŞ’un aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır.  Bu sebeple KURULUŞ tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır. 

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

KURULUŞ, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.  KURULUŞ, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.  

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

KURULUŞ, iştigal konusu ile ilgili olarak ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple KURULUŞ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin; sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 KURULUŞ, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, KURULUŞ öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve  KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ’nde belirtilen süre kadar saklamaktadır. KURULUŞ kişisel veri envanterinde ki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir  

 1. KURULUŞ BAYİLERİ VE YETKİLİ SATICILAR TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN KURULUŞ TARAFINDAN İŞLENMESİ

KURULUŞ faaliyetleri kapsamında BAYİ ve YETKİLİ SATICILAR ile sözleşme ilişkisi içine girmektedir. Bu kapsamda KURULUŞ müşterilerinin önemli bir kısmının kişisel verileri, Bayi ve Yetkili servisler aracılığıyla veri sahibi gerçek kişilerden aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ve rıza alınarak temin edilmekte ve KURULUŞ’a aktarılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla bu veriler hem KURULUŞ hem de BAYİ ve YETKİLİ SATICILAR  tarafından işlenebilmektedir. KURULUŞ ile BAYİ ve YETKİLİ SATICILAR arasındaki kişisel veri paylaşımına dair ilişki KVK Kanunu kapsamında veri işleyenden veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı şeklinde gerçekleşmesi durumunda, ilgili BAYİ veya YETKİLİ SATICI, ilgili kişinin kişisel verisini toplama aşamasında, kişiyi, bu kişisel verilerin KURULUŞ’a gönderilebileceği konusunda aydınlatır. KURULUŞ, kendi adına kişisel veri toplanması hallerini değerlendirerek bu hususta BAYİ ve YETKİLİ SATICILARI  bilgilendirir, gerekli eğitimleri verir ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen KVKK doğrultusunda hazırlanmış sözleşmelerin imzalanmasını sağlar.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

KURULUŞ; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda KURULUŞ, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Bayi ve yetkili servislerde müşterilerin kolayca görebilecekleri alanlara AYDINLATMA metinleri yerleştirilmiştir. KURULUŞ web sitelerinde bu politika ile birlikte;

 • müşteri aydınlatma metni,
 • çerez politikası,
 • başvuru formu

da yayınlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KURULUŞ, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. KURULUŞ tarafından; KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • KURULUŞ tarafından hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KURULUŞ’un meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
 1. KURULUŞ KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

KURULUŞ nezdinde;  KURULUŞ tarafından meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya bir kaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahiplerine (Bayilerden ve Yetkili Servislerden gelen Müşteriler, Müşteriler, Çalışanlar, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, KURULUŞ Grubuna bağlı şirketler) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. 

KURULUŞ Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı Alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda KURULUŞ içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e-posta, Fax numarası, IP adresi,).

Kimlik Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, SGK no, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartı)

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu ).

Taşıt Verisi

Kişinin araç bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Plaka no, şase no, motor no, ruhsat bilgisi ).

Konum Verisi

Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (GPS lokasyonu ).

Görsel/İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması ).

Dijital İz Verisi

Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log ).

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, IBAN no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).

Biyometrik/Genetik Veri

Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur (Parmak izi, genetik bilgi, damar izi ).

Mesleki Veriler

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili ).

Eğitim Verisi

Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu, diploma fotokopisi/taraması ).

Mal Varlığı Verisi

Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu fotokopisi/taraması , araç ruhsatı fotokopisi/taraması ).

Seyahat Verisi

Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisi ).

Şirket Verisi

Şahıs şirketi verileridir (Şirket adresi ).

Irk / Din Bilgisi

Kişinin kökeni ve inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur (Irk/din bilgisi ).

Dernek üyelik bilgileri

Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Tüm dernek üyelikleri ).

İmza Verisi

Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Islak imza, e-imza , imza fotokopisi/taraması ).

Vize/Pasaport Verisi

Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Vize bilgisi, pasaport fotokopisi/taraması ).

Kılık Kıyafet Verisi

Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur ( Kılık Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetler.)

Yaptırım Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı.)

KURULUŞ, veri işleme faaliyetleri kapsamında ve şirket içinde kullanılan veri türlerini esas alarak oluşturduğu;

 • KURULUŞ KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ’NDE
 • KURULUŞ KVKK VERİ SAKLAMA VE İMHA PROSEDÜRÜ  
 • Veri Süre Cetvelinde saklama sürelerini, gerekçeleriyle tespit etmiştir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KURULUŞ KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 

 • Tedarik hizmetlerinin ifası
 • Pazarlama ve bilgilendirme süreçlerinin ifası
 • Satış/Sipariş/Teslimat süreçlerinin ifası
 • Satış sonrası servis ve hizmet süreçlerinin ifası
 • Muhasebe hizmetlerinin ifası
 • İnsan kaynakları hizmetlerinin ifası
 • İş iklimi içindeki iletişimin ifası
 • Tahsilat hizmetlerinin ifası (Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere online ve offline tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi)
 • Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Servis yönetimi gibi satış sonrası hizmetler yerine getirilebilmesi, servis hizmetlerinin takibi amacı ile değerlendirme yapılması
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması
 • İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3.kişi Ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • “İş iklimi”nde yer alan kuruluşların personel temin süreçlerine destek olunması
 • KURULUŞ finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • KURULUŞ hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

KURULUŞ, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler KURULUŞ tarafından söz konusu veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak KURULUŞ uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklar. Saklama süresi sona erdiğinde verinin niteliği uyarınca KURULUŞ tarafından oluşturulmuş ilgili Politika uyarınca silinir / yok edilir / anonim hale getirilir. 

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve KURULUŞ’un belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda KURULUŞ’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 1. KURULUŞ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

KURULUŞ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

 

KURULUŞ, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine ve “iş iklimi”ne aktarılabilir: 

 

 • KURULUŞ iş ortaklarına,
  • Banka ve sigorta şirketleri
  • Seyahat acentaları
  • Çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlar
  • Oteller
  • Eğitim firmaları
 • KURULUŞ Bayilerine ve Yetkili Servislerine,
 • KURULUŞ tedarikçilerine,
 • KURULUŞ Kişisel verilerin yasal olarak korunduğu ülkelerdeki KURULUŞ grup şirketlerine
 • KURULUŞ şirket yetkililerine,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 

Veri Aktarımı

Yapılabilecek Kişiler 

Tanımı  

  Veri Aktarım Amacı  

İş Ortağı  

KURULUŞ’un ticari faaliyetlerini (muhtelif projeler, hizmet almak vb.) yürütmek amacıyla iş ortaklığı kurduğu müstakil vergi numarasına haiz Bayi, Yetkili Satıcı  gibi tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Tedarikçi  

KURULUŞ’un ticari faaliyetlerini yürütürken KURULUŞ’un emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak KURULUŞ’ ya hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. 

KURULUŞ’un tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve KURULUŞ’un ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin KURULUŞ’un sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır. 

Grup Şirketleri  

Veri Koruma mevzuatının bulunduğu şehir  ve ülkelerdeki KURULUŞ  Topluluğu şirketleri,

KURULUŞ Topluluğu şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum

ve Kuruluşları  

Mevzuat hükümlerine göre 

KURULUŞ’tan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. 

 

İşletme Şartları

Kapsamı

Örnek

Kanun Hükmü

Vergi Mevzuatı,

İş Mevzuatı,

Ticaret Mevzuatı vb.

Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması gerekir.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış Sözleşmesi,

Taşıma Sözleşmesi, Eser

Sözleşmesi vb.

Teslimat yapılması için şirketin adres  bilgilerini kaydetmesi.

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.

Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi. Kaçırılan bir kişinin konum bilgisi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.

Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

Aleniyet Kazandırma

İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

 Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için  iletişim bilgisini ilan etmesi.

Hakkın Tesisi, Korunması,

Kullanılması

Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.

 İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli  bilgilerin dava zaman aşımı boyunca  saklanması.

Meşru Menfaat

Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir.

 

 Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler  uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

 

 

 1. KURULUŞ FABRİKA BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

KURULUŞ tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, KURULUŞ binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

 

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle KURULUŞ tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. 

 

KURULUŞ, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. KURULUŞ tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 • KURULUŞ BİNASINDA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

KURULUŞ tarafından; güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, KURULUŞ binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak KURULUŞ binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da KURULUŞ nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

 • KURULUŞ TESİSLERİNDE ZİYARETÇİ’LERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

KURULUŞ tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla;  KURULUŞ tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya KURULUŞ içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde ve Kurum tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik” uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde KURULUŞ’un kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. KURULUŞ bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir Politika oluşturmuş ve bu Politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca KURULUŞ tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

KURULUŞ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. Maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve KURULUŞ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

 • VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
  • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler: 

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu POLİTİKAda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak KURULUŞ’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir: Bu konuda kapsamlı düzenleme KURULUŞ  Veri Sahibi Başvuru Prosedürü içerisinde yapılmıştır.

www.liderpetcom.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak posta aracılığı ile Salihli Organize Sanayi Bölgesi 302.Cad.No:28 Salihli/MANİSA adresine iletilmesi 

 

www.liderpet.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun iletisim@liderpet.com.tr” adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından KURULUŞ’a daha önce bildirilen ve KURULUŞ’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuru yapılması

 

www.liderpet.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup kimlik belgesi ile birlikte şahsi başvuru yapılması

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

 1. KURULUŞ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

KURULUŞ işbu belge ile ortaya koyulan esasları; KURULUŞ bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin Politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.

 1. KURULUŞ, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

KURULUŞ tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Standardı'nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur. 

 

KURULUŞ bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer Politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. 

Bu Komite’nin görevleri aşağıda belirtilmektedir; 

 

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel Politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin Politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek.
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda KURULUŞ içerisinde ve KURULUŞ’un iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • KURULUŞ’un kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak üzere Üst Kurul’a iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve Politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak üzere Üst Kurul’a iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak KURULUŞ  içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini Üst Kurul’a iletmek. 
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri Üst Kurul’un koordinasyonunda yürütmek.
 • Şirket üst yönetiminin ve Üst Kurul’un kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK-1 TANIMLAR

Açık rıza  

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim hale getirme  

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

Başvuru Formu  

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”. 

Çalışan Adayı  

KURULUŞ’a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini KURULUŞ’un incelemesine açmış olan gerçek kişiler. 

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri  

KURULUŞ’un her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler. 

İş Ortağı  

KURULUŞ’un ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar. 

Kişisel verilerin işlenmesi  

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kişisel veri sahibi  

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.  Örneğin; Müşteri, Personel, Bayi Çalışanı 

Kişisel veri  

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb. 

Özel nitelikli kişisel veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. 

Tedarikçi

KURULUŞ’un ticari faaliyetlerini yürütürken 

KURULUŞ’un emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak KURULUŞ’a hizmet sunan taraflar. 

Üçüncü Kişi 

POLİTİKA kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri POLİTİKA kapsamında işlenen gerçek kişiler (Ör. Aile bireyleri, eski çalışanlar). 

Veri işleyen 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, BAYİLER, YETKİLİ SATICILAR, KURULUŞ’un verilerini tutan bulut bilişim firması, arama yapan Call-Center firması vb. 

Veri sorumlusu 

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. 

Ziyaretçi

KURULUŞ’un sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.